Pajanteen kierrätyskeskuksen vastaanotettavat jätejakeet 1.4.2021 alkaen

 

17 05 04, yhteensä 40 000 tonnia

 • Puhdas maa- ja kiviaines (30 000)
 • humusmulta ja multa (10 000)

Kuormat eivät saa sisältää

 • yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä
 • ongelmajätteitä tai pilaantunutta maata
 • hiekanerotuskaivojen hiekkaa
 • rakennusten purkujätteitä
 • kantoja, betonia, tiiltä, muovia, metallia tai asfalttia
 • maa-ainesta alueelta, jota on käytetty ampumaratana, huoltoasemana, korjaamo- tai pesutoimintaan tai muuhun vastaavaan teolliseen toimintaan.

17 01 01, yhteensä 5 000 tonnia, vaaditaan jätelain 121 §:n (646/2011) mukainen siirtoasiakirja

 • betoni

Saa tuoda vain sellaisia betonijätteitä, jotka vodaan hyödyntää maanrakentamisessa valtioneuvoston asetuksen (843/2017) mukaisesti

17 01 02, yhteensä 500 tonnia, vaaditaan jätelain 121 §:n (646/2011) mukainen siirtoasiakirja

 • tiili

Saa tuoda vain sellaisia tiilijätteitä, jotka vodaan hyödyntää maanrakentamisessa valtioneuvoston asetuksen (843/2017) mukaisesti.

Betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää maa-aineksia tai haitallisia aineita kuten esimerkiksi öljyhiilivetyjä, PCB-ja PAH-yhdisteitä, asbestia, raskasmetalleja tai   jätteitä, kuten   esimerkiksi muovia, puuta tai eristemateriaaleja. Haitallisia aineita esiintyy mm.  pinnoitteissa, saumausaineissa, kiinnikkeissä ja vesieristeissä. Betoni -ja tiilijätteen  haitta-aine  pitoisuudet eivät saa ylittää Vna 843/2017 asetettuja raja-arvoja.  Asiakas on velvollinen toimittamaan kultakin toimituspaikalta etukäteen viralliset laboratorion testitulokset, jotka todentavat betoni- ja tiilijätteen täyttävän Vna 843/2017 asetetut hyödynnettävän jätteen kriteerit.

17 03 02, yhteensä 1 000 tonnia, vaaditaan jätelain 121 §:n (646/2011) mukainen siirtoasiakirja

 • asfaltti

20 01 38 (17 02 01), yhteensä 2 000 tonnia, vaaditaan jätelain 121 §:n (646/2011) mukainen siirtoasiakirja 

 • kannot, juuristot, tyvipuut (1 000)
 • muu puuaines (purkupuu, kemiallisesti käsittelemätön puu) (1 000)

Luonnonpuumateriaali saa sisältää pieniä määriä juurissa kiinni olevaa pilaantumatonta maa- ainesta.

Puupakkaukset ja -lavat, uudis- ja korjausrakennuskohteista tuleva käsittelemätön puu- ja sahatavara, pinnoittamattomat kuitulevyt (HDF), lämpökäsitelty puu, sekä viilu.

Rakennusten purku -ja saneerauskohteista tulevaa vanhaa sekalaista puumateriaalia ja puutuotteita.

Maalattu rakennuspuu, valumuottipuut, vaneri, lastulevy, liimaa sisältävät kuitulevyt, MDF-levy, kalustelevyt, pinnoitettu HDF-levy, puu-ja MDF-listat.

Purku- ja saneerauspuusta on ennen toimitusta eroteltava pois kyllästetty puuaines ja rakennusjäte.

Toimitusehdot

Kierrätysasemalle tuotavat jätteet EIVÄT SAA sisältää mitään vaarallisia jätejakeita, joita ovat mm:

 • maalit, lakat, liimat, liuottimet, puhdistusaineet
 • asbesti
 • öljyt, painepakkaukset ja -säiliöt
 • loisteputket, akut
 • kyllästetty puu
 • autonrenkaat
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteita

 Mikäli vastaanotetussa jätekuormissa (ed. mainitut jätejakeet) havaitaan edellä mainittuja vaarallisia tai muuten kiellettyjä jakeita, KauhaJoni Oy:llä on oikeus ja velvollisuus toimittaa jätejakeet asianmukaiseen jatkokäsittelylaitokseen. Näistä ylimääräisistä toimista meillä on oikeus periä ylimääräinen käsittelymaksu, joka perustuu jätejakeiden jatkokäsittelykustannuksiin.

Jätteentuoja vastaa tuomansa jätemateriaalin laadusta.